Vlada ZDK usvojila izvještaj o utrošku sredstava Ministarstva za boračka pitanja u 2021. godini

Vlada ZDK usvojila izvještaj o utrošku sredstava Ministarstva za boračka pitanja u 2021. godini

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na današnjoj sjednici usvojila Izvještaj o utrošku sredstava za 2021. godinu sa budžetske pozicije Ministarstva za boračka pitanja, namijenjenih za potrebe branilaca i članova njihovih porodica. U 2021. godini Ministarstvo za boračka pitanja bilježi procentualno izvršenje Budžeta od 98,29% u odnosu na sredstva predviđena Programom utroška sredstava od 14.550.000,00 KM, što je ujedno i najveći iznos raspoloživih sredstava na budžetskoj stavci Ministarstva od njegovog formiranja, te po toj osnovi Ministarstvo bilježi izuzetno uspješnu godinu.

Najveći dio sredstava bio je opredijeljen za isplatu kantonalne egzistencijalne naknade za nezaposlene demobilizirane borce do 57 godina starosti, za što je utrošeno oko 7.000.000,00 KM.

U svrhu stipendiranja 2.039 studenata-branilaca i članova njihovih porodica koji su ostvarili pravo na stipendiju po raspisanom konkursu za studijsku 2020./2021. godinu, Ministarstvo je dodijelilo sredstva u iznosu 2.286.800,00 KM.

Također, veći dio sredstava u iznosu 1.194.000,00 KM utrošen je u cilju ispunjenja zahtjeva 3.306 korisnika za naknade troškova liječenja i nabavke lijekova.

Za poticaje po programima zapošljavanja i samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije u 2021. godini Ministarstvo je dodijelilo 951.000,00 KM, čime je podržalo otvaranje nove 61 firme, te finansijski potpomoglo 222 postojeće firme koje su prethodnih godina ostvarivale poticaje putem Ministarstva, a u cilju pomoći za vrijeme krize izazvane pandemijom Covid-19. U sklopu ovog transfera dodijeljeni su poticaji i za 13 firmi koje su zaposlile pripadnike branilačke populacije u protekloj godini, te je uspješno realizovan projekt zapošljavanja djece šehida i poginulih branilaca u suradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje i Službom za zapošljavanje ZDK.

U 2021. godini potpomognuto je stambeno zbrinjavanje 171 pripadnika branilačke populacije, odobrena su sredstva za 552 korisnika u svrhu naknada troškova dženaza/sahrana, upućeno je 335 korisnika na medicinsku rehabilitaciju u banjsko-klimatska lječilišta, finansirana je nabavka udžbenika za 1.250 učenika osnovnih i srednjih škola, te je odobreno 67 zahtjeva za vanrednu novčanu pomoć.

Ministarstvo je ove, kao i prethodnih godina, predviđenim iznosom budžetskih sredstava podržalo rad kantonalnih branilačkih udruženja i sportskih invalidskih klubova i saveza, finansiralo izgradnju novih i restauraciju postojećih spomen obilježja, te sufinansiralo obilježavanje značajnih datuma, a u cilju očuvanja digniteta odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Ministarstvo i u narednoj godini planira uspješno realizovati sve zadatke i ciljeve, te proširiti programske aktivnosti u cilju poboljšanja zdravstvenog i socio-ekonomskog statusa branilačke populacije.

Ministarstvo za boračka pitanja ZDK