VISOKO: Javni poziv za dodjelu podrške za proljetnu sjetvu

VISOKO: Javni poziv za dodjelu podrške za proljetnu sjetvu

Na osnovu člana 26. Zakona o poljoprivredi (“Službene novine FBiH”broj: 88/07,4/10 I 7/13.), člana 30. Statuta Grada Visoko (“Službeni glasnik Grada Visoko broj:10/21”), Programa utroška sredstava iz Budžeta Grada Vsoko za podršku poljoprivredi za 2022.godinu broj: 02/1-02-103/22. od 31.03.2022.godine Gradonačelnik objavljuje:

JAVNI POZIV

ZA DODJELU PODRŠKE ZA PROLJETNU SJETVU ZA KUPLJENI SJEMENSKI, SADNI MATERIJAL I MINERALNA GNOJIVA

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Prikupljanje Prijava za odabir korisnika podrške za proljetnu sjetvu po Programu utroška sredstava iz Budžeta Grada Vsoko za podršku poljoprivredi za 2022. godinu radi dodjele finansijske pomoći za proljetnu sjetvu za kupljeni sjemenski,sadni material i mineralna gnojiva.

II PRAVO NA DODJELU SREDSTAVA

Pravo na dodjelu sredstava imaju :

Poljoprivredni proizvođači, privredna društva,obrti i fizička lica upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata koji su ažurirali podatke o sjetvenim površinama za 2022. godinu .

Poljoprivrednici koji nisu upisani u Registar, pravo ostvaruju upisom do isteka roka prijave na javni poziv.

Prijava sjetvene površine i kultura planiranih za proljetnu sjetvu provjerava nadležna služba prema listi korištenja zemljišta prijavljenog za 2022. godinu .

Pravo na podršku ostvaruje jedan član domaćinstva upisan kao nosilac poljoprivrednog domaćinstva

Potrebna dokumentacija :

a) Obrazac zahtjeva na javni poziv

Podnosilac prijave obavezno dostavlja čitko popunjenu prijavu na Javni poziv na obrascu koji je dostupan na web stranici Grada Visoko www.visoko.gov.ba i Šalter Sali Grada Visoko.

Prijavni obrazac zahtjeva obavezno potpisuje podnosilac prijave na javni poziv.

b) PDV- računi o nabavci sjemena,sadnog materijala i mineralnog gnojiva- original ili ovjerena kopija

c) ovjerena izjavu da će sufinansirana sredstva utrošiti za sjetvu na vlastitom gazdinstvu,te da je jedini podnosilac zahtjeva u domaćinstvu za sufinansiranje sjetve.

d) Potvrda banke o otvorenim računu.

III NAMJENA UTROŠKA SREDSTAVA

Nabavka sjemenskog,sadnog materijala (žitarica i povrća) i repromaterijala za proljetnu sjetvu u 2022.godini.

Prihvatljivi troškovi za repromaterijal (umjeta gnojiva,prihrana )

IV REALIZACIJA PODRŠKE

–objava javnog poziva

-prikupljanje, obrada prijava na Javni poziv

-provjera općih kriterija

-provjera prijavljene sjetve površine u Registru poljoprivrednih proizvođača i Registru klijenata

-po potrebi obilazak korisnika na terenu radi utvrđivanja činjenićnog stanja

-isplata sredstava korisniku

V IZNOS SREDSTAVA ZA DODJELU

Grad Visoko će refundirati troškove nabavke,sjemenskog,sadnog materijala i gnojiva na osnovu relevantne finansijske dokumentacije navedene u prijavnom obrascu ,definisane u tački 2.ovog poziva.

Maksimalni iznos sufinansiranja proljetne sjetve je do 1.000,00 KM .

VI NAČIN PRIJAVA

Dostavljanje prijave na javni poziv zajedno sa potrebnom dokumentacijom se vrši na propisanom obrascu u zatvorenoj koverti Službi za finansije,privredu,poslovne prostore i ekonomski razvoj sa naznakom:”Prijava na javni poziv – podrška za proljetnu sjetvu.”

Sve dodatne informacije vezane za javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom na broj telefona 032/732 512; 032/732 516

Krajnji rok za dostavu prijave je 12.04.2022. godine.

Neodgovarajuće i neblagovreme prijave neće biti predmet daljeg razmatranja.

VII NAČIN IZBORA KORISNIKA

Postupak razmatranja prijava vrši Služba nadležna za poslove poljoprivrede

Po odabiru korisnika podrška se isplaćuje na račun podnosioca prijave.

PRIJAVNI OBRAZA I IZJAVU MOŽETE PREUZETI NA LINKU:

https://www.visoko.gov.ba/3113-2/