Oglas za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Javne ustanove „Dom za stara lica Zenica“ Zenica

Oglas za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Javne ustanove „Dom za stara lica Zenica“ Zenica

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 i
65/13), člana 25. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama („Službeni list Republike
BiH“, broj: 6/92, 8/93 i 13/94 ), a u vezi sa odredbom člana 23. Pravila Javne ustanove
“Dom za stara lica Zenica” Zenica, broj: 01-35-293/14 i broj: UO 01-35-229/21, u
postupku izbora i imenovanja jednog člana Upravnog odbora Javne ustanove,
Gradonačelnik Grada Zenica, objavljuje

OGLAS
za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Javne ustanove
„Dom za stara lica Zenica“ Zenica

Više na: zenica.ba