JZU Dom zdravlja Tešanj zapošljava – oglas za prijem u radni odnos

JZU Dom zdravlja Tešanj zapošljava – oglas za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 24. Statuta JZUDoma zdravlja”Izudin Mulabećirović-Izo“Tešanj, člana 4. Pravilnika o radu (broj:926/26), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (Sl.novine ZDK broj 8/19) i  Odluke direktora broj 03-05-7-115/21., VD Direktor Prim.dr.Emir Smailbegović,spec.ginekolog i akušer, raspisuje:

O G L A S

za prijem u radni odnos

I RADNO MJESTO

 1. Doktor medicine u Službi porodične medicine………………………………………..3 izvršioca na određeno vrijeme u trajanju tri mjeseca
 1. Diplomirani edukator-rehabilitator………………………………………………………..1 izvršilac na određeno vrijeme u trajanju tri mjeseca
 2. Viši sanitanri inženjer………………………………………………………………………….2 izvršioca na određeno vrijeme u trajanju tri mjeseca
 3. Mediciniski tehničar u Službi HMP………………………………………………………2 izvršioca na određeno vrijeme u trajanju tri mjeseca
 1. Medicinski tehničar u Službi porodične medicine……………………………………1 izvršilac na određeno vrijeme u trajanju 3 mjeseca

 

II USLOVI

Kandidati trebaju da ispunjavaju  sljedeće :

a.) Opšti uslovi :

Kandidat treba ispunjavati opšte uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka kako slijedi :

 • da je državljanin BiH,
 • da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost,

b.) Posebni uslovi :

Za radno mjesto pod rednim brojem 1. :

Završen Medicinski fakultet

 • Položen stručni ispit u zvanju doktor medicine
 • Posjedovanje Licence za samostalan rad u zvanju doktor medicine

 Za radno mjesto pod rednim brojem 2:

 • Završen edukacijsko-rehabilitacijski fakultet VSS prvi ciklus ili  VŠS VI stepen
 • Jedna godina radnog iskustva na poslovima dipl edukatora-rehabilitatora

Za radno mjesto pod rednim brojem 3:

 • sanitarni inženjer VSS prvi ciklus ili VŠS VI stepen
 • položen stručni ispit
 • licenca za samostalan rad
 • Za radno mjesto pod rednim brojem 4. i 5.:
 • Završena medicinska škola opći smjer
 • Položen stručni ispit u zvanju medicinska sestra/tehničar
 • Posjedovanje Licence za samostalan rad u stečenom zvanju

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na ovaj  oglas dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. Diploma o stečenom obrazovanju (svi kandidati),
 2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za radno mjesto pod 1., 3., 4. i 5.)
 3. Licenca za samostalan rad (za radno mjesto pod 1., 3., 4. i 5.)
 4. Potvrdu o radnom iskustvu na poslovima dipl.edukatora-rehabilitatora (za radno mjesto pod rednim brojem 2.) 
 5. Izvod iz matične knjige rođenih (svi kandidati),
 6. Uvjerenje o državljanstvu (svi kandidati)

        Kandidati mogu dostaviti dokaz o statusu branioca ili članova njihovih porodica u smislu člana 2., 3. i 4. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (Sl.novine ZDK 1/14), koji je prijavljen na evidenciji Službe za zapošljavanje.

Prijava obavezno treba sadržavati sljedeće elemente: ime i prezime kandidata, adresa i broj telefona i e-mail adresa, radno mjesto na koje se prijavljuje kandidat, spisak dokumenata koji se prilaže uz prijavu i potpis kandidata.

Sva potrebna dokumentacija dostavlja se u originalu ili ovjerena kopija.

Uz prijavu obavezno dostaviti kratku biografiju /CV/ kao i lične podatke te tačnu kontakt adresu i kontakt telefon a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom i za iste odgovara krivično i materijalno.

Kandidati koji budu izabrani, naknadno će dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

IV KRITERIJI ZA IZBOR  KANDIDATA

IV1.  Postupak izbora kandidata  zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom pismenom i usmenom  ispitu sa svakim kandidatom.

Obavijest o terminima testiranja i  intervjua za kandidate pod rednim brojem 1.    dostaviće se putem e-maila, a za kandidate pod rednim brojem 2.  putem telefona.

 

V OPIS POSLOVA I OSNOVNA PLAĆA

V1.   doktor medicine u Službi porodične medicine:

   Osnovna plaća: 1900,00KM

 Kratak opis poslova:

Obavlja poslove porodičnog doktora u skladu sa Standardima i normativima u zdravstvu:  obavlja ljekarske preglede osiguranika i drugih lica, na osnovu utvrđene dijagnoze propisuje optimalnu terapiju za liječenje bolesti, prati rezultate liječenja bolesnika, obavlja sistematske preglede djece prilikom upisa u predškolske i školske ustanove, vrši zdravstvene usluge male hirurgije u skladu sa svojim stručnim sposobnostima i normativima suvremene medicine,nadzire, dijagnosticira i prati tok trudnoće kao i nadzor nad porodiljom i novorođenčetom,sprovodi mjere imunizacije utvrđene zakonom i drugim propisima prema kalendaru za redovne vakcinacije i vakcinacije po ukazanoj potrebi,vrši stručni nadzor nad radom medicinskog osoblja u timu porodične medicine i druge poslove iz nadležnosti porodičnog doktora

V2Dipl.edukator-rehabilitator:

   Osnovna plaća: 1270,00KM

 Kratak opis poslova:

Vrši prevenciju,rano otkrivanje i evidentiranje, dijagnostiku i tretman djece s intelektualnim teškoćama, motoričkim poremećajima i hroničnim bolestima i oštećenjem vida, primjenjuje vještine u smislu aplikacije stečenih saznanja u unapređenju svih područja razvoja djece s intelektualnim teškoćama, motoričkim poremećajima i hroničnim bolestima i oštećenjem vida; Planira i provodi specijalizirane edukacijsko-rehabilitacijske programe psihomotorne reedukacije sa djecom sa višestrukim smetnjama, poremećajima iz autističkog spektra i poremećajima verbalne i neverbalne komunikacije; Analizira društveni položaj i ostvarivanje prava djece s intelektualnim teškoćama, motoričkim poremećajima i hroničnim bolestima i oštećenjem vida; Provodi primjenu adaptiranih rehabilitacijskih tehnologija u edukaciji i rehabilitaciji; Vrši obuku o načinu korištenja specijalnih pomagala; Obavlja i druge poslove koji po prirodi spadaju u ovu grupu poslova;

V3 Viši sanitarni tehničar:

   Osnovna plaća: 1270,00KM

 Kratak opis poslova:

Obavlja poslove  skladu sa Standardima i normativima u zdravstvu:  Viši sanitarni tehničar je odgovoran za konkretno sprovođenje mjera na zaštiti stanovništva od akutnih zaraznih bolesti, mjera na planu higijenizacije i asanacije čovjekove okoline i osnovnih ciljeva programa zdravstvenog prosvjećivanja stanovništva.Posebne odgovornosti višeg sanitarnog tehničara su da: sprovodi mjere otkrivanja akutnih zaraznih bolesti, vrši mjere spriječavanja širenja akutnih zaraznih bolesti, sprovodi obaveznu dezinfekciju kod pojave određenih zaraznih bolesti, vrši obaveznu dezinsekciju u žarištima određenih zaraznih bolesti, definsanih programom, učestvuje u sprovođenju vakcinacije prema epidemiološkim i medicinskim indikacijama, vrši potpunu sanaciju endemskih žarišta crijevnih zaraznih bolesti prema utvrđenim programima, realizuje program za eradikaciju ušljivosti prema potrebi na određenim podrjučju, prijaljuje i registruje sve slučajeve zaraznih bolesti, vrši epidemiološka izviđanja i anketiranja, uzima na pregled uzorke vode, hrane i briseve, vrši konstantno sprovođenje kontrole vodnih objekata, vrši deratizaciju, dezinfekciju i dezinsekciju objekata za čuvanje, preradu i promet životnih namirnica, neposredni učestvuje u izvođenju programa zdravstvenog prosvjećivanja stanovništva, obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

V4  Medicinski tehničar u Službi hitne medicinske pomoći

Osnovna plaća: 1017,00KM

 Kratak opis poslova:

Medicinska sestra-tehničar u HMP ima odgovornost da vrši zdravstvene usluge, obradu rana i usluge urgentne medicine za koje je osposobljena u skladu sa normativima savremene medicine.Pored poslova iz grupe kartotekara i poslova u intervenciji posebni zadaci medicinske sestre u Službi HMP su da: vrši blagovremenu sterilizaciju medicinskih instrumenata potrebnih za rad na pružanju svih vrsta zdravstvenih usluga urgentne medicine; vrši stručnu, primarnu i sekundarnu obradu rana u granicama svoje osposobljenosti; obavlja poslove asistiranja doktoru pri obradi rana; vrši prijem pacijenata za pružanje zdravstvenih usluga HMP; vodi evidenciju o svim pruženim zdravstvenih uslugama HMP i istu dostavlja odgovarajućim službama Doma zdravlja; vrši trebovanje materijala za rad (lijekove, zavojni i drugi sanitetski materijal); vrši pravdanje utroška lijekova i ostalog materijala kroz protokol izvršenih usluga;obavlja po nalogu ljekara sve vrste medicinskih intervencija nad pacijentom 

V5 Medicinski tehničar u Službi porodične medicine

Osnovna plaća: 1017,00KM

 Kratak opis poslova:

    Vrši prijem pacijenata i pregled ispravnosti zdravstvene knjižice,  poslove trijaže, odgovara na telefonske pozive – uređuje termine zakazivanja (daje savjete),uzima sestrinsku anamnezu i evidentira tegobe, evidentirajući sve informacije u karton pacijenta, radi EKG, labo nalaze, kao i druge nalaze prema mogućnosti, vrši neposrednu primjenu ampuliranih lijekova,vrši stručnu primarnu i sekundarnu obradu rana,  ispiranje ušiju, klistiranje i kateteriziranje, i dr iz nadležnosti porodične sestre.

VI POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA

Prijave na Oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u koverti sa naznakom “Prijava na Javni oglas za radno mjesto (navesti koje) – ne otvaraj – otvara Komisija” na adresu: JZU“DOM ZDRAVLJA”Izudin Mulabećirović-Izo“ Tešanj, ul. Braće Pobrić 17, 74260 Tešanj

 Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Javni oglas biće objavljen u Dnevnom listu „Oslobođenje“, na web stranici JZU Doma zdravlja Tešanj, web stranici Općine Tešanj i web stranici Službe za zapošljavanje ZDK Zenica.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.      

                                                                                                     v.d.  D I R E K T O R                                                                                                     

                                                                                                 Prim.dr.Emir Smailbegović

                                                                                                   spec.ginekolog i akušer

Više na: https://dztesanj.ba/