Javni poziv za evidentiranje lica zainteresiranih za rad u Komisiji za kontrolu polaganja ispita za vozače motornih vozila

Javni poziv za evidentiranje lica zainteresiranih za rad u Komisiji za kontrolu polaganja ispita za vozače motornih vozila

Broj: 10-23-143-1/22

Zenica, 10.02.2022. godine

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko – dobojskog kantona, na osnovu člana 4. stav (5) Uredbe o načinu, uslovima osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad komisija koje osniva Vlada Zeničko-dobojskog kantona i rukovodilac kantonalnog organa državne službe („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 20/20 i 14/21) i člana 3. stav (4) Pravilnika o radu Komisije za kontrolu polaganja ispita za vozače motornih vozila („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 2/20 i 3/22), objavljuje:

J A V N I  P O Z I V

za evidentiranje lica zainteresiranih za rad u

Komisiji za kontrolu polaganja ispita za vozače motornih vozila

 Pozivaju se lica koji su zainteresirana za rad u Komisiji za kontrolu polaganja ispita za vozače motornih vozila Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tesktu: Kandidati), da izvrše popunjavanje evidencijskih listova. Evidencijski listovi mogu se preuzeti na web stranici Zeničko-dobojskog kantona (www.zdk.ba) i u prostorijama Odsjeka za poslove saobraćajne edukacije Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, ulica Zmaja od Bosne bb., u Zenici.

Kandidat mora ispunjavati sljedeće opće i posebne uslove:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 2. da je stariji od 18 godina;
 3. da ima najmanje 2 godine iskustva na poslovima sigurnosti saobraćaja ili na poslovima osposobljavanja kandidata za vozače motornih vozila iz oblasti upravljanja motornim vozilom.

U Komisiju se neće imenovati kandidat:

 koji je uposlen ili na bilo koji drugi način angažiran u nekoj autoškoli,

 1. čiji su članovi porodice (supružnik, djeca, roditelji, usvojitelji, braća, sestre) vlasnici autoškola ili zaposlenici u autoškolama registriranim na području Zeničko-dobojskog kantona,
 2. koji ima drugi privatni, pravni ili finansijski interes u autoškolama registriranim na području Zeničko-dobojskog kantona,
 3. koji je imenovan u ispitnu komisiju za vozače motornih vozila u Zeničko-dobojskom kantonu,
 4. čiji su članovi porodice (supružnik, djeca, roditelji, usvojitelji, braća, sestre) imenovani u ispitnu komisiju za vozače motornih vozila u Zeničko-dobojskom kantonu.

Potrebni dokumenti

Uz popunjene evidencijske listove potrebno je priložiti:

 1. uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija),
 2. dokaz o traženom iskustvu na poslovima sigurnosti saobraćaja ili na poslovima osposobljavanja kandidata za vozače motornih vozila iz oblasti upravljanja motornim vozilom (original ili ovjerena kopija),
 3. ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom iz člana 3a. stav (2) Pravilnika o radu Komisije za kontrolu polaganja ispita za vozače motornih vozila („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 2/20 i 3/22). (Napomena: Obrazac izjave može se preuzeti na web stranici Zeničko-dobojskog kantona (www.zdk.ba) i u prostorijama Odsjeka za poslove saobraćajne edukacije. Izjave koje nisu date na unificiranom obrascu nisu prihvatljive!).

NAPOMENE:

Da bi se evidencijski list i prateća dokumentacija smatrala ispravnom, potrebno je pridržavati se sljedećeg:

 • u evidencijskom listu smiju biti upisani samo podaci koji se traže, evidencijski list na kojem su upisani nepotrebni, nezahtijevani ili neistiniti podaci smatrat će se neispravnim,
 • dostavljeni dokumenti moraju biti jasno vidljivi i lako čitljivi,
 • ovjere kopija dokumenata i izjava, kao i datum izdavanja traženih uvjerenja i potvrda, ne smiju biti stariji od 30 (trideset) dana od dana objave ovog Javnog poziva.

Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po ovom javnom pozivu bit će isključen iz daljnje procedure imenovanja bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Ministar sa liste kandidata koji ispunjavaju uvjete javnog poziva imenuje potreban broj članova Komisije za kontrolu polaganja ispita za vozače motornih vozila u skladu sa članom 3. stav (2) Pravilnika o radu Komisije za kontrolu polaganja ispita za vozače motornih vozila („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 2/20 i 3/22).

Popunjeni i potpisani evidencijski listovi, zajedno s priloženom dokumentacijom  dostavljaju se najkasnije do 18.02.2022. godine na adresu:

Zeničko-dobojski kanton

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

ulica Kučukovići  broj 2, Zenica.

sa naznakom:

„Javni poziv za evidentiranje lica zainteresiranih za rad u

Komisiji za kontrolu polaganja ispita za vozače motornih vozila“

Sve ostale informacije mogu se dobiti na telefon broj: 032/460-678.

                                                                                                              M I N I S T A R

                                                                                                        Prof. dr. Spahija Kozlić s.r.

Više na: https://zdk.ba/javni-pozivi