Javni oglas za imenovanje jednog člana Gradske izborne komisije Grada Visoko

Javni oglas za imenovanje jednog člana Gradske izborne komisije Grada Visoko

Na osnovu člana 2.12 stav (5) Izbornog zakona BiH (“Službeni glasnik  BiH “, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25 /05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10 i 18/13, 7/14  i 31/16),  člana 7. Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broju , imenovanju, obuci i razrješenju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (Prečišćeni tekst) (“Službeni glasnik BiH”, broj: 1/22) i člana 1. Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje  jednog člana  Gradske izborne komisije Visoko (“Službeni glasnik Grada Visoko”, broj:    2/22),Gradsko vijeće Visoko objavljuje

J A V N I   O G L A S

za imenovanje jednog člana  Gradske izborne komisije Grad Visoko

I

Objavljuje se javni oglas za imenovanje1(jednog) člana  Gradske izborne komisije Grad Visoko.

Člana Gradske izborne komisije  Grad Visoko imenuje Gradsko vijeće Visoko, uz saglasnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, na period od 7 (sedam) godina.

                                                             II

U skladu sa Uputstvom o utvrđivanju kvalifikacija, broju , imenovanju, obuci i razrješenju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (Prečišćeni tekst) (“Službeni glasnik BiH”, broj: 1/22), kandidat za  člana Gradske izborne komisije Visoko treba ispunjavati sljedeće opće uslove:

            1. da je osoba sa pravom glasa,

            2. da je osoba sa odgovarajućom stručnom spremom.

III

(1) Pored općih uslova iz tačke II ovog javnog oglasa, osoba koja je kandidat za člana  Gradske  izborne komisije Visoko mora ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

1.da ima prebivalište na području Grada Visoko;

2.da ima završen fakultet, VII/1 stepen stručne spreme ili završen fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS i

3. da posjeduje iskustvo u proveđenju izbora.

(2) Pod iskustvom u proveđenju izbora podrazumijeva se:

1. članstvo u izbornoj komisiji i/ili

2. članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvaćenim Izbornim zakonom BiH,

 (3)Izuzetno od odredbi tačke III  stava  (1) alineja 2,  član izborne komisije može biti osoba koja ima završenu višu školu, odnosno VI stepen stručne spreme , ukoliko je potrebno ispoštovati odredbe člana 2.14 stav (1) Izbornog zakona BiH .

IV

(1) Sastav Gradske izborne komisije je multietničan, tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda uključujući i ostale vodeći računa o posljednjem popisu stanovništa provedenom na državnom nivou.

(2) U sastavu Gradske izborne komisije, nastojat će se obezbijediti ravnopravna zastupljenost spolova u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH.

V

U skladu sa članom 2.3 Izbornog zakona BiH, za člana Gradske izborne komisije ne može biti imenovana osoba:

            – koja se ne može kandidovati u smislu odredbi člana 1.6, 1.7 i 1.7a Poglavlje I Izbornog zakona BiH;

            – koja je član najvišeg izvršno–političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar, sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);

            – koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim  članom 2.12 stav (4) Izbornog zakona BiH;

            – koja je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti u Bosni i Hercegovini;

– kojoj je izrečena kazna za težu povredu Izbornog zakona BiH ili propisa za koji je lično odgovorna, u posljednje četiri godine računajući od dana pravosnažnosti odluke.

VI

 Član  Gradske izborne komisije ne može biti zastupnik, odnosno punomoćnik političkog subjekta koji učestvuje na izborima, niti lice koje je pravosnažnom sudskom presudom osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci i duže (član 2.12 stav (7) Izbornog zakona BiH).

Član  Gradske izborne komisije ne može biti osoba koja obavlja izvršnu funkciju, kako je utvrđeno odredbom člana 1.8.stav (6) Izbornog zakona BiH, odnosno osoba koju je na dužnost imenovalo Vijeće ministara BiH, Vlada Federacije BiH, Vlada Republike Srpske, kantonalna vlada  i općinsko vijeće, odnosno skupština općine.

VII

Uz prijavu na javni oglas potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

             1. Prijava na javni oglas koja sadrži: kontakt podatke podnosioca prijave , listu dostavljenih dokumenata i svojeručni potpis podnosioca prijave, te dokumente koji dokazuju ispunjavanje uslova iz javnog oglasa;

            2. diploma o završenom stepenu i vrsti stručne spreme kandidata;

            3. dokaz o  posjedovanju iskustva kandidata u proveđenju izbora (potvrda izborne komisije o odbor i mandatnom periodu);

4. obrazac PBA-3 o prebivalištu ne starije od tri mjeseca;

            5. svojeručno potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o nacionalnom izjašnjenju kandidata sa posljednjeg popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini;

            6. svojeručno potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o nepostojanju smetnji iz tačke V ovog javnog oglasa ( član 2.3 Izbornog zakona BiH),

            7. svojeručno potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o nepostojanju smetnji iz tačke VI ovog javnog oglasa (član 2.12 stav (7) Izbornog zakona BiH), odnosno da osoba koja je kandidat za člana  Gradske izborne komisije nije zastupnik, odnosno punomoćnik političkog subjekta koji učestvuje na izborima, niti lice koje je pravosnažnom sudskom presudom osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci i duže   i člana 1.8.stav (6) komisije nije osoba koja obavlja izvršnu funkciju , odnosno osoba koju je na dužnost imenovalo    Vijeće ministara BiH ,Vlada Federacije BiH, Vlada Republike Srpske, kantonalna vlada  i općinsko vijeće, odnosno skupština općine 

            8.  dokaz o naučnom zvanju i/ili položenom pravosudnom ispitu i/ili o nosiocu pravosudne funkcije i/ili prisustvo obukama u organizaciji Centralne izborne  komisije BiH ukoliko kandidat posjeduje navedeno).

VIII

Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova oglasa moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Javni oglas će se objaviti u dnevnim novinama “Oslobođenje”, na web stranici Grada Visoko(http://visoko.gov.ba)  i na oglasnoj ploči gradske uprave Visoko.

Obrazac izjava iz tačke VII pod rednim brojem 5,6. i 7.  kandidati mogu preuzeti na web stranici Grada Visoko i u Stručnoj službi Gradskog vijeća.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u dnevnim novinama”Oslobođenje”.

Lista pitanja za intervju sa kandidatima objavljena je na internet stranici Centralne izborne komisije BiH.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti  na protokol Grada Visoko ili preporučenom poštom na adresu:

– GRAD VISOKO  Gradsko vijeće Visoko- Konkursna komisija, Ul. A. Izetbegovića 12A, 71300 Visoko, sa naznakom: “Javni oglas za imenovanje člana Gradske izborne komisije-NE OTVARATI“.

Po zatvaranju Javnog oglasa, Konkursna komisija izvršit će klasifikaciju kandidata na one koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa i na one koji ne ispunjavaju uslove.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa, Komisija će obaviti intervju, nakon čega će sačiniti rang listu sa redoslijedom kandidata, prema uspjehu postignutom na intervjuu. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimat  u razmatranje.

Više na: http://visoko.gov.ba