JAVNI OGLAS: Stručna služba Vlade ZDK – šef Odsjeka za pripremanje i realizovanje sjednica Vlade

JAVNI OGLAS: Stručna služba Vlade ZDK – šef Odsjeka za pripremanje i realizovanje sjednica Vlade

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17
– Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: U-13/16), člana 1. Zakona o
preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine
Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 3/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja
javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Stručne službe Vlade
Zeničko-dobojskog kantona, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine,
objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Stručnoj službi Vlade Zeničko-dobojskog kantona

Radno mjesto:
– Šef Odsjeka za pripremanje i realizovanje sjednica Vlade – 1 (jedan) izvršilac

Više na: adsfbih.gov.ba