JAVNI OGLAS – Općina Maglaj zapošljava…

JAVNI OGLAS – Općina Maglaj zapošljava…

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 – Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine
Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 3/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Općine Maglaj, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u Općini Maglaj

Radna mjesta:
01. Rukovodilac službe – pomoćnik Općinskog načelnika u Službi za privredu,
finansije/financije i razvoj poduzetništva – 1 (jedan) izvršilac

02. Rukovodilac službe – pomoćnik Općinskog načelnika u Službi Općinskog načelnika i Općinskog vijeća – 1 (jedan) izvršilac

Više na: adsfbih.gov.ba