JAVNI OGLAS: Općina Kakanj – 2 izvršioca

JAVNI OGLAS: Općina Kakanj – 2 izvršioca

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 – Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: U-13/16), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 3/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Općine Kakanj, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Kakanj

Radna mjesta:
01. Šef Stručne službe za poslove Općinskog načelnika – 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni savjetnik za vođenje upravnog postupka iz oblasti poduzetničke
djelatnosti u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline – 1 (jedan) izvršilac

Tekst oglasa:

Više na: ads.fbih.gov.ba