JAVNI OGLAS: Ministarstvo za boračka pitanja ZDK – sekretar Ministarstva

JAVNI OGLAS: Ministarstvo za boračka pitanja ZDK – sekretar Ministarstva

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i
9/17 – Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16), člana 1. Zakona
o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine
Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 3/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja
javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije
Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Ministarstva
za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i
Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u
Ministarstvu za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona

Radno mjesto:
– Sekretar Ministarstva – 1 (jedan) izvršilac

Više na: adsfbih.gov.ba