JAVNI OGLAS: JU Gradska biblioteka Visoko – Bibliotekar

JAVNI OGLAS: JU Gradska biblioteka Visoko – Bibliotekar

Na osnovu člana 20a, stav (2). Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16 i 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Ze-Do kantona“, broj: 8/19), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Gradska biblioteka Visoko i Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Mišljenja Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona broj: 10-30-354-1/22, Mišljenja Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona broj: 07-30-354-1-1/22, Saglasnosti Gradonačelnika Grada Visoko broj:01/2-02-108/22, Odluke o saglasnosti Komisije za davanje prethodne saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u kantonalnim organima uprave i ostalim organima /ustanovama u kojima se plaće i druge naknade uposlenih u cijelosti ili djelimično finansiraju iz Budžeta ZDK broj: 02-30-5054-1/22, te Odluci direktora broj: 16/22 raspisuje se:

JAVNI OGLAS
za popunu upražnjenog radnog mjesta – Bibliotekar

1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme (12 mjeseci)

I
Javna ustanova Gradska biblioteka Visoko, Prijeko bb-Kulturni centar Altindag, 71300 Visoko, raspisuje Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta – Bibliotekar, na period od dvanaest (12) mjeseci.

II
RADNO MJESTO – Bibliotekar – 1 izvršilac

Pripadajuća osnovna neto plaća iznosi 999,83 KM.

Opis poslova: prima i izdaje knjige i druge publikacije, te vodi evidenciju o istim
brine o datumu i vremenu izdatih knjiga, te ih evidentira
obavlja stručnu obradu bibliotečke građe
stara se o pravilnoj primjeni i funkcioniranju bibliotečkih kataloga
sarađuje pri nabavci, formiranju i kompletiranju cjelokupnog bibliotečkog fonda
radi sa korisnicima u odjeljenjima Biblioteke
istražuje čitalačke navike i potrebe, te radi na popularizaciji knjige
vrši analizu strukture korisnika i zahtjeva po oblastima, i u skladu s tim izrađuje prijedloge deziderata
sarađuje u organiziranju izložbi knjiga, književnih večeri i sl., uz lično prisustvo
sarađuje sa drugim bibliotekama i informacionim centrima
prikuplja, obrađuje i daje na korištenje građu zavičajne zbirke
vrši međubibliotečku pozajmicu sa bibliotekama u zemlji i inostranstvu
primjenjuje mjere zaštite na radu i zaštite od požara
obavlja i sve druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca (direktora)
Opći uslovi:

da je državljanin Bosne i Hercegovine,
da je stariji od 18, a mlađi od 65 godina života,
da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,
da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
da kandidat nije kažnjavan.
Posebni uslovi:

VSS bibliotečkog usmjerenja-(VII stepen stručne spreme ili drugi ciklus studija po Bolonjskom sistemu),
najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na poslovima bibliotekara,
položen stručni ispit.
Literatura koja će se koristiti za pismeni i usmeni stručni ispit je:

Zakon o ustanovama (“Službene novine RBiH”, broj:6/92, 8/93 i 13/94);
Zakon o bibliotečkoj djelatnosti ZDK (“Službene novine Ze-do kantona”, broj 8/99,);
Od slike do knjige: iz historije pisma knjige, štampe i biblioteke / Emina Memija;
Biblioteka u digitalnom okruženju / Ana Gerc.
Kriteriji na osnovu kojih će Komisija napraviti ispitna pitanja i po kojima će vršiti bodovanje kandidata su: fleksibilnost/prihvatanje drugačijeg mišljenja, motivisanost/entuzijazam, predznanje o poslu, relevantno radno iskustvo, analitičke sposobnosti, sposobnost iznalaženja rješenja, vještina komunikacija i potencijal za razvoj.

III
POTREBNI DOKUMENTI:

Uz svojeručno potpisanu prijavu kandidata potrebno je dostaviti CV, odnosno biografiju, kontakt telefon ili e-mail.

Uz prijavu na javni oglas kandidati su obavezni dostaviti originale ili ovjerene fotokopije dokumenata, ne starije od 3 mjeseca kojima se dokazuje ispunjavanje traženih općih i posebnih uslova i to:

Uvjerenje o državljanstvu,
Izvod iz matične knjige rođenih,
Diplomu kao dokaz o završenoj stručnoj spremi
Potvrdu o položenom stručnom ispitu
Potvrdu o radnom iskustvu u struci nakon sticanja zvanja (potvrdu ili uvjerenje poslodavca kod kojih je kandidat radio ili trenutno radi ili uvjerenje Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO/MIO) ili ugovor o radu. Uz uvjerenje Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji nadležne institucije obavezno je dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja (listinga), tako da se može vidjeti sa kojom stručnom spremom je kandidat radio. Ukoliko se kao dokaz o iskustvu dostavlja potvrda poslodavca ista je obavezna da sadrži sljedeće podatke: – naziv i sjedište poslodavca, broj, datum i mjesto izdavanja potvrde, podatke o nazivu radnog mjesta, odnosno vrsti poslova koje je kandidat obavljao, obavezno naznačenu školsku spremu sa kojom je obavljao navedene poslove, period obavljanja poslova, potpis ovlaštenog lica i pečat. Kao dokaz o radnom iskustvu neće se uzimati u razmatranje radna knjižica, pismo preporuke i ugovor o djelu.
Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, kandidat koji bude izabran, obavezan je isto dostaviti u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o izboru
Uvjerenje o nekažnjavanju, kandidat koji bude izabran, obavezan je isto dostaviti u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o izboru
Uvjerenje o radnoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje, kandidat koji bude izabran, obavezan je isto dostaviti u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o izboru
IV

NAPOMENE:

Kandidati koji blagovremeno dostave svu dokumentaciju i koji budu ispunjavali sve opće i posebne uslove iz javnog oglasa, o polaganju pismenog i usmenog stručnog ispita, će biti blagovremeno obaviješteni pismenim putem.
Za navedeno radno mjesto nije predviđen probni rad.
O rezultatima javnog oglasa kandidati koji ne budu izabrani će biti blagovremeno obaviješteni.
Javni oglas će biti objavljen u listu Naša riječ, na web stranici Gradske uprave Visoko, te dostavljen JU Služba za zapošljavanje ZDK.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata/kinja koji ne ispunjavaju uslove ovog javnog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.
Sva dodatna objašnjenja možete tražiti na broj telefona 032/736-304.

Rok za podnošenje prijava na ovaj javni oglas je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Prijave sa traženom dokumentacijom kandidati mogu dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

JU GRADSKA BIBLIOTEKA VISOKO

Kulturni Centar Altindag-Visoko

Prijeko b.b., 71300 Visoko

sa naznakom:„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“

Izvor: visoko.gov.ba