JAVNI OGLAS: JU “Dom-porodica” Zenica zapošljava – Viši saradnik za finansijsko-knjigovodstvene poslove

JAVNI OGLAS: JU “Dom-porodica” Zenica zapošljava – Viši saradnik za finansijsko-knjigovodstvene poslove

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“ br. 26/16. i 89/18.), člana 8.
Pravilnika o radu-prečišćeni tekst broj: 01-2033/21 od 17.12.2021. godine i Odluke o
potrebi prijema radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u JU “Dom-porodica” Zenica broj: 01-
470/22 od 14.03.2022. godine, u skladu sa Saglasnosti Gradonačelnika Grada Zenica broj: 02-45-5047/22
od 09.03.2022. godine, direktorica JU “Dom-porodica” Zenica raspisuje,

J A V N I O G L A S

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u JU “Dom-porodica” Zenica uz uslov probnog
rada