JAVNI OGLAS: JU Centar za socijalni rad Zenica – 4 izvršioca na neodređeno vrijeme

JAVNI OGLAS: JU Centar za socijalni rad Zenica – 4 izvršioca na neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu ( „Službene novine FBiH“ broj: 16/26 i 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Ze-do kantona“, broj: 08/19, 06/20 i 19/20), člana 7. Pravilnika o radu JU Centar za socijalni rad Zenica, broj: 04/1-04-1-490/21 od 07. 06. 2021. godine, Odluke direktora o potrebi prijema radnika u radni odnos, broj: 02/1-05-3-515/23 od 25. 05. 2023. godine, JU Centar za socijalni rad Zenica raspisuje:

JAVNI OGLAS
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

I Radno mjesto i trajanje ugovora o radu
1. Viši stručni saradnik za materijalne oblike socijalne zaštite – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
2. Referent za materijalne oblike socijalne zaštite- 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
3. Domar-kurir – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
4. Spremačica – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Tekst oglasa u prilogu:

Izvor: zenica.ba