JAVNI OGLAS: JU Centar za socijalni rad Zenica – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

JAVNI OGLAS: JU Centar za socijalni rad Zenica – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu ( „Službene novine FBiH“ broj: 16/26 i 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu ( „Službene novine Ze-do kantona“, broj: 08/19, 06/20 i 19/20), člana 7. Pravilnika o radu JU Centar za socijalni rad Zenica, broj 04/1-04-1-490/21 od 07. 06. 2021. godine,
Saglasnosti Gradonačelnika Grada Zenica, broj: 02-45-15138/22 od 13. 07. 2022. godine i Odluke direktora o potrebi prijema radnika u radni odnos, broj: 02/1-04-5-629/22-2 od 15.07. 2022. godine, JU Centar za socijalni rad Zenica raspisuje

JAVNI OGLAS
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

I Radno mjesto i trajanje ugovora o radu
1. Stručni saradnik za materijalne oblike socijalne zaštite – jedan izvršilac na
neodređeno vrijeme

II Opis radnog mjesta
Pozicija 1. – Ispituje uslove života podnosioca zahtjeva za novčane i druge materijalne pomoći, sačinjava socijalnu anamnezu i daje mišljenje o potrebi dodjeljivanja pomoći, daje upute i pruža pomoć licima u toku prikupljanja potrebne dokumentacije za ostvarivanje prava i po potrebi pribavlja dokumentaciju koju lice iz objektivnih razloga nije u stanju
samostalno pribaviti, redovno prati nastale izmjene kod korisnika pomoći i daje prijedloge i mišljenja za eventualne obustave pomoći ili izmjene rješenja usljed nastalih promjena, vodi evidencije i dokumentacije u skladu sa propisima i opštim aktima Centra, brine se za vlastitu kontinuiranu edukaciju, te redovno prati, proučava i primjenjuje savremena dostignuća u obavljanju poslova iz djelokruga rada Centra, obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora ili direktora Centra, odgovoran je za zakonsko postupanje u vezi sa vršenjem poslova radnog mjesta, za izvršenje poslova datih ovim opisom odgovoran je pomoćniku direktora i direktoru Centra.
Osnovna plata: 1350,50 KM

Tekst oglasa:

Izvor: zenica.ba