JAVNI OGLAS: JU Centar za socijalni rad Visoko – 4 izvršioca

JAVNI OGLAS: JU Centar za socijalni rad Visoko – 4 izvršioca

Javna ustanova Centar za socijalni rad Visoko na osnovu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Ze-do kantonu broj: 02-34-9226/19 od 29.05.2019. godine („Službene novine Ze-do kantona“ broj: 8/19, 06/20 i 19/20), Pravilnika o radu JU Centar za socijalni rad Visoko broj: 01-1-10/22 od 24.03.2022. godine, Odluke o potrebi prijema u radni odnos Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Visoko broj: 01-1-26/22od 18.05.2022. godine, Odluke broj: 01-1-27/22 od 18.05.2022. godine, Odluke broj: 01-1-28/22 od 18.05.2022. godine i Odluke broj: 01-1-29/22 od 18.05.2022. godine i Saglasnosti Gradonačelnika Grada Visoko broj: 01/1-02-597/22od 23.05.2022. godine, broj: 01/1-02-598/22 od 23.05.2022. godine, broj: 01/1-02-599/22 od 23.05.2022. godine i broj: 01/1-02-600/22 od 23.05.2022. godine raspisuje:

J A V N I O G L A S
za prijem radnika u radni odnos

Javna ustanova Centar za socijalni rad Visoko, Islamovića 10, grad Visoko, prima radnike u radni odnos na sljedeća radna mjesta:

1. STRUČNI SARADNIK ZA SOCIJALNU I PORODIČNO PRAVNU ZAŠTITU – 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme.

2. STRUČNI SARADNIK – PRAVNIK – 1 (jedan) izvršilac, na period od 12 mjeseci.

3. STRUČNI SARADNIK – PSIHOLOG – 1 (jedan) izvršilac, na period od 12 mjeseci.

4. TEHNIČKI SEKRETAR – 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme.

Više na: visoko.gov.ba