JAVNI OGLAS: JU “Centar za kulturu” Zavidovići – ložač i radnik na održavanju

JAVNI OGLAS: JU “Centar za kulturu” Zavidovići – ložač i radnik na održavanju

Direktor Javne ustanove „Centar za kulturu“ Zavidovići na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine F BiH“ broj: 26/16, 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine ZE-DO kantona“ broj: 8/19, 6/20 i 19/20) i Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj 80 / 22 od 11.4.2022.godine raspisuje

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos


I

Javna ustanova „Centar za kulturu“ Zavidovići prima u radni odnos radnika na radno mjesto „Ložač i radnik na održavanju“ – 1 izvršilac.

Osnovna plata za radno mjesto „Ložač i radnik na održavanju“ u JU „Centar za kulturu“ Zavidovići iznosi 700,00 KM.

II

Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće opće uslove: da su državljani Bosne i Hercegovine, da su stariji od 18 godina i da imaju zdravstvenu sposobnost za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto „Ložač i radnik na održavanju“.

Posebni uslovi koje kandidati moraju da ispunjavaju za radno mjesto „Ložač i radnik na održavanju“:

Završena srednja škola
1 (jedna) godina radnog iskustva.
III

Postupak izbora kandidata vršit će se na osnovu razmatranja dostavljene dokumentacije i održanog intervjua sa svakim od kandidata koji je dostavio urednu, potpunu i blagovremenu prijavu.

Kriterij za bodovanje kandidata će biti održan intervju.

Intervju će sadržavati i pitanja iz oblasti poznavanja poslova predviđenih radnim mjestom na koje se odnosi prijava kandidata.

Svaki kandidat mora ostvariti najmanje 10 bodova od mogućih 15 bodova na održanom intervjuu da bi se našao na Listi uspješnih kandidata.

Ukupan broj bodova koji se može ostvariti po osnovu intervjua, kandidatima će biti saopšten prilikom pristupanja na intervju.

IV

Kratak opis poslova za radno mjesto LOŽAČ I RADNIK NA ODRŽAVANJU

Obavlja poslove ložača u kotlovnici Ustanove
Održava kotlovnicu i radi druge prateće poslove vezane za funkcionisanje grijanja u Ustanovi
Brine o održavanju kino sale (pregled stolica)
Brine o bezbjednosti imovine koja mu je povjerena
Vodi brigu o uređenju i održavanju zelenih površina oko zgrade
Obavlja i druge neopisane poslove, koji po svojoj prirodi pripadaju ovom radnom mjestu i po nalogu direktora
Obavlja i poslove van radnog vremena u vrijeme održavanja manifestacija i drugo
Mijenja domara na poslovima za koje je osposobljen
Za svoj rad odgovoran je direktoru Ustanove
V

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 60 (šezdeset) dana.

VI

Uz prijavu za oglas, koja mora biti poseban potpisan dokument od strane podnosioca, kandidati su dužni priložiti i sljedeće dokaze:

Kraću biografiju sa adresom i kontakt telefonom kandidata
Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci,
Izvod iz matične knjige rođenih (trajni dokument)
Diploma o stečenoj stručnoj spremi,
Dokaz o radnom iskustvu izdat od poslodavca kod kojeg je ostvareno radno iskustvo (potvrda ili uvjerenje)
Dokazi se prilažu u orginalu ili ovjerenim fotokopijama.

NAPOMENA: Izabrani kandidati će biti u obavezi da, u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njihovom izboru kao najboljih kandidata, dostave ljekarska uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu Ložač – radnik na održavanju. Ukoliko kandidat, u ostavljenom roku, ne dostavi ljekarsko uvjerenje smatrat će se da je odustao od zaposlenja.

VII

Prijava na javni oglas se podnosi na adresu JU „Centar za kulturu“ Zavidovići, Ulica Radnička bb , 72220 Zavidovići, ili lično u JU „Centar za kulturu“ Zavidovići u zatvorenoj koverti, sa naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA RADNO MJESTO LOŽAČ I RADNIK NA ODRŽAVANJU. Na koverti se obavezno navodi ime, prezime i adresa pošiljaoca.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave, Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos će odbaciti.

VIII

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u novinama „Naša riječ“ Zenica, na web stranici osnivača – općine Zavidovići, web stranici JU „Centar za kulturu“ Zavidovići i web stranici JU „Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona“, računajući od njegove posljednje objave.

IX

Kontakt na broj telefona 032 – 879 – 096 .

Sanel Jalmanović, direktor

DOSTAVLJENO:

Novine „Naša riječ“ Zenica
Web stranica osnivača – općine Zavidovići
Web stranica JU „Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona
Web stranica JU „Centar za kulturu“ Zavidovići
a/a

Izvor: czkzavidovici.ba