JAVNI OGLAS: JU Apoteka “Zdravlje” Zenica – vozač

JAVNI OGLAS: JU Apoteka “Zdravlje” Zenica – vozač

Na osnovu člana 20.a Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 26/16 i 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (“Službene novine ZDK”, broj: 8/19 i 19/20), Prethodne saglanosti Gradonačelnika Grada Zenica za raspisivanjeJavnog oglasa za popunu radnih mjesta, broj: 02-45-16379/22 od dana 03/08/2022. godine i Odluke opotrebi prijema u radni odnos, broj 22-20/2-6920 od dana 12/08/2022. godine, a u skladu saPravilnikom o radu Javne ustanove Apoteka “Zdravlje” Zenica i Pravilnikom o postupku prijema uradni odnos u Javnoj ustanovi Apoteka “Zdravlje” Zenica, direktor Javne ustanove Apoteka “Zdravlje”Zenica raspisuje

J A V N I O G L A S
za prijem radnika u radni odnos

I Radna mjesta za koja se raspisuje javni oglas:
“Vozač” – 1 (jedan) izvršilac
– Vrsta radnog odnosa: radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 30 dana – Služba u kojoj se vrši prijem radnika: Direkcija JU Apoteka “Zdravlje” Zenica
– Osnovna neto plaća: 543,00KM
– Mjesto rada: Zenica, a po potrebi poslodavca radnik može biti raspoređen na radno mjesto i vangrada Zenica

– Kratki opis poslova: službenim vozilom Ustanove vrši prevoz direktora i drugih radnika podirektorovom nalogu u lokalnom i međugradskom prevozu; vodi računa o tehničkoj ispravnosti svihvozila Ustanove, njihovom servisiranju i registraciji, a po rasporedu koji utvrdi direktor; vodi evidencijuo potrošnji goriva i maziva, auto guma i pređenoj kilometraži; vrši razvoženje robe po poslovnimjedinicama; vrši donošenje i otpremanje pošte, razvoženje dokumentacije i drugih vrsta pošiljki poposlovnim jedinicama; obavlja sitne popravke na elektro i vodovodnim instalacijama, inventaru i objektima, prima i realizuje narudžbe za potrošni materijal i rezervne dijelove na osnovu prethodnogodobrenja direktora; vrši i sve druge vrste prevoza za potrebe Ustanove, a po nalogu direktora i pomoćnika direktora.

II Opći uslovi za zasnivanje radnog odnosa
– da ima navršenih 18 godina života;
– da je državljanin Bosne i Hercegovine;
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
III Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa
– diploma o završenoj srednjoj školi – KV vozač ili automehaničar; potrebno radno iskustvo od 6mjeseci ili više.
IV Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost uslova u javnom oglasu
Uz prijavu na Javni oglas koja mora biti potpisana od strane kandidata i koja obavezno sadrži ime i prezime kandidata, kontakt telefon, e-mail kontakt i adresu prebivališta, sa naznakom za koje se
radno mjesto prijavljuju i uz kraću biografiju (CV) kandidati dostavlju sljedeće dokaze o ispunjavanjuopćih uslova Javnog oglasa:
– uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci – original ili ovjerena kopija,
– izvod iz matične knjige rođenih – original ili ovjerena kopija,
– dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje radnog mjesta dostavit će naknadno onaj kandidat koji bude izabran kao najuspješniji kandidat, u roku od 15 dana od dana primanja obavijesti
o izboru,
– pripadnost borcima i članovima njihovih porodica dokazuje se dostavljanjem relevantnog rješenja opriznatom pravu izdatog od nadležnog organa, u skladu sa rješenjima iz Zakona o dopunskim pravimabranilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine Zeničko-Dobojskog kantona”, broj 1/14)
Dokazi kojim se dokazuje ispunjenost posebnih uslova za zasnivanje radnog odnosa:
– diploma o završenoj srednjoj školi za KV vozača ili automehaničara – original ili ovjerena kopija;
– dokaz o radnom iskustvu (uvjerenje/potvrda od prethodnog poslodavca ili uvjerenje o činjenicama izmatične evidencije nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje, uz obavezno dostavljanjepotvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja) – original ili ovjerena kopija.

V Način odabira kandidata
Izbor kandidata za radno mjesto vozača obavit će se osnovu razmotrene dostavljene dokumentacije i usmenog intervjua sa kandidatom.
Kandidati će biti pismenim putem obaviješteni o mjestu i vremenu održavanja intervjua.

VI Podnošenje prijava
Javni oglas objavit će se u dnevnim novinama “Avaz”, na web stranici J.U. Apoteka “Zdravlje” Zenica, kao i web stranici Grada Zenica. Javni oglas bit će proslijeđen i Službi za zapošljavanje Zeničkodobojskog kantona.
Kontakt telefon osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja je 032/248-879.
Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti prijave sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj
koverti na protokol J.U. Apoteka “Zdravlje” Zenica (u prostorijama Direkcije Ustanove na adresi Sarajevska 35) ili putem pošte. Na koverti mora biti naznačeno:
JAVNA USTANOVA APOTEKA “ZDRAVLJE” ZENICA
“Prijava na javni oglas za radno mjesto VOZAČA – NE OTVARATI!
Sarajevska 35, Zenica
VII Rok za predaju prijava
Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednje objave.
Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Nakon provedenog postupka, kandidati će pismenim putem biti obaviješteni o rezultatima Javnogoglasa.
Broj: 22-20/2-6922
Datum: 15/08/2022. godine
DIREKTOR mr.ph. Mirsada Strika