JAVNI OGLAS: JP ŠPD ZDK – 5 pripravnika

JAVNI OGLAS: JP ŠPD ZDK – 5 pripravnika

Na osnovu člana 6. a u vezi sa članovima 4. i 8. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 9/23), članova 2., 4., 6. u vezi sa članovima 31. i 32. Pravilnika o radu Javnog preduzeća “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići – novi prečišćeni tekst,broj: 03-1803/23 od 08.05.2023.godine, te na osnovu Odluke o potrebi prijema pripravnika , broj: 03-4419/23 od 14.09.2023. godine raspisuje se:

J A V N I O G L A S
za prijem pripravnika

I PRIPRAVNICI

  1. Pripravnik- sa završenim Šumarskim fakultetom……………………… 1 izvršilac
    VSS- VII.1/MA 300 ECTS/BA-240 ECTS
  2. Pripravnik-sa završenim Pravnim fakultetom…………………………1 izvršilac
    VSS- VII.1/MA 300 ECTS/BA-240 ECTS
  3. Pripravnik- SSS / šumarski tehničar ……………………………………3 izvršioca
    SSS- IV stepen

Više na:

Izvor: zdk.ba