JAVNI OGLAS: Gradska biblioteka Zenica zapošljava

JAVNI OGLAS: Gradska biblioteka Zenica zapošljava

GRADSKA BIBLIOTEKA ZENICA


Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o ustanovama (“Službeni list RBiH”, br. 6/92, 8/93 i 13/94), člana 7. stav 1. i člana 8. stav 1. i 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine F BiH” br. 12/03, 34/03 i 65/13), člana 38. i 43. Pravila Gradske biblioteke Zenica (Br :27/18, 187/18 i 247/21) i Odluke Upravnog odbora broj: 77/22 od dana, 24.02.2022. godine, Upravni odbor raspisuje:KONKURS
za izbor i imenovanje direktora Gradske biblioteke Zenica


I – OPIS POZICIJE DIREKTORA

Direktor organizuje rad Biblioteke, zastupa i predstavlja Biblioteku bez ograničenja ovlaštenja i odgovoran je za zakonitost rada Biblioteke.

Bliži opis poslova direktora naveden je u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Biblioteke.

Direktor se imenuje na mandatni period od četiri (4) godine i može biti ponovo imenovan. Ugovor o radu s direktorom zaključuje se na određeno vrijeme a zaključuje ga Upravni odbor Biblioteke kao poslodavaC.


II – USLOVI ZA PRIJAVU NA KONKURS

a) Opći uslovi:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

4. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji
(Član IX 1.Ustava BiH),

5. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine,
6. da nije član zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu odredbi o sukobu interesa u tijelima FBiH,
7. da nema privatni/finansijski interes u Javnoj ustanovi u kojoj se kandiduje,
8. da nije osuđivan za krivično djelo,
9. da se protiv njega ne vodi krivični postupak pred sudovima u BiH,
10. da je zdravstveno sposoban za obavljanje dužnosti direktora.

b) Posebni uslovi:

– da ima završen VII stepen stručne spreme ili drugi ciklus studija po Bolonjskom sistemu iz oblasti humanističkih ili društvenih nauka,
– minimalno pet godina radnog iskustva u struci i spremi,
– poznavanje jednog svjetskog jezika,
– da ponudi Upravnom odboru program rada i razvoja Biblioteke u četvorogodišnjem
mandatnom periodu,
– izuzetne stručne, radne, rukovodne i organizacijske sposobnosti,
– komunikativnost.


III – DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU :
Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu fotokopiju):

1. Svojeručno potpisana pisana prijava sa kontakt podacima, kratkom biografijom i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na javni konkurs,

2. Izvod iz matične knjige rođenih,
3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci od dana objavljivanja konkursa),
4. Izjavu ovjerenu kod nadležnog organa da ispunjava opće uslove od broja tri do broja šest,
5. Diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
6. Dokaz o radnom iskustvu u struci i spremi,
7. Dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika,
8. Program rada i razvoja Biblioteke za mandatni period.


NAPOMENA:
Dokaze o ispunjavanju općih uvjeta od osam do deset: Uvjerenje o neosuđivanosti izdato od nadležne policijske uprave/MUP; Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdato od strane nadležnog suda i Ljekarsko uvjerenje izdato od strane javne zdravstvene ustanove, izabrani kandidat dostavlja biblioteci prije konačnog imenovanja za direktora biblioteke.

IV – KONKURSNI ROK
Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

V – INTERVJU Kandidati koji blagovremeno dostave prijavu na Konkurs uz potpunu dokumentaciju bit će pozvani na intrervju, a o čijem će terminu održavanja prethodno biti obavješteni.

VI – NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA KANDIDATA O REZULTATIMA KONKURSA
Upravni odbor će u roku od osam dana od dana donošenja odluke o imenovanju direktora, o navedenoj odluci u pisanom obliku obavijestiti sve kandidate koji su se prijavili na javni konkurs.

VII – DOSTAVA PRIJAVE I DOKAZA O ISPUNJAVANJU USLOVA

Prijavu na Konkurs, sa traženim dokumentima, dostaviti lično ili poštom na adresu:

Gradska biblioteka Zenica, Školska 6, 72000 Zenica, sa naznakom:

“Prijava na Konkurs za izbor i imenovanje direktora – ne otvarati. ”


NAPOMENA: Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.UPRAVNI ODBOR
GRADSKE BIBLIOTEKE ZENICA

Izvor: biblioze.ba