JAVNI OGLAS: Grad Zavidovići – 3 izvršioca

JAVNI OGLAS: Grad Zavidovići – 3 izvršioca

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 – Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 3/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Grada Zavidovići, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Zavidovići

Radna mjesta:
Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju
01. Stručni savjetnik za investicije i infrastrukturu – 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni saradnik za lokalni ekonomski razvoj, turizam i ekologiju – 1 (jedan) izvršilac
Služba za upravu geodetskih, imovinsko-pravnih poslova i urbanizma
03. Viši stručni saradnik za pripremu i izradu planskih dokumenata – 1 (jedan) izvršilac

Više na: adsfbih.gov.ba