JAVNI OGLAS: Aquaterm Olovo zapošljava – 19 radnih mjesta

JAVNI OGLAS: Aquaterm Olovo zapošljava – 19 radnih mjesta

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR

«AQUATERM»

OLOVO

sa sjedištem u Olovu

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu ( «Službene novine F BiH«, br. 62/16 i 89/18 uz odluke Ustavnog suda), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Ze-do kantona“ broj: 8/19 sa dopunama), člana 10. Pravilnika o radu JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO, Pravila koja se primjenjuju prilikom zapošljavanja radnika broj: 137-12/19 od 17.12.2019. godine, saglasnosti Upravnog odbora broj: 01-33-301/22 od 23.02.2022. godine, te odluke direktora broj: 02-1-33-306/22 od 03.03.2022. godine,

raspisuje se

 JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme – 6 mjeseci

 1. Fizioterapeutski tehničar………………………………………..5 izvršilaca
 2. Medicinska sestra/tehničar……………………………………..1 izvršilac
 3. Paramedicinsko osoblje…………………………………………  2 izvršioca
 4. Konobar IV stepen…………………………………………………1 izvršilac
 5. Konobar III stepen…………………………………………………3 izvršioca
 6. Kuharski pomoćnik………………………………………………. 5 izvršilaca
 7. Radnik/ca na održavanju higijene…………………………… 2 izvršioca

    1. Fizioterapeutski tehničar………………5 izvršilaca

status: 5 izvršilaca na određeno vrijeme

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          priprema opremu za početak rada,                                           

–          obavlja poslove u hidro-terapiji po nalazu ljekara,                                

–          obavlja poslove u elektro-terapiji po nalazu ljekara,                                         

–          obavlja poslove u kinezi-terapiji po nalazu ljekara,                                           

–          obavlja poslove u termo-terapiji po nalazu ljekara, itd.

Mjesto rada: Olovo

Visina osnovne plate: cca 986,00 KM

    2. Medicinska sestra/ tehničar………………1 izvršilac

status: 1 izvršilac na određeno vrijeme

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–        vodi brigu o ispravnosti  medicinske dokumentacije,                             

–        vrši prijem pacijenata i koordinaciju smještaja i ishrane pacijenata sa recepcijom i kuhinjom,

–        daje pacijentima sve vrste lijekova i injekcija,                                         

–        mjeri temperaturu, krvni pritisak i šuk i o tome vodi odgovarajuću evidenciju,  

–        popunjava recepte, uputnice, uvjerenja, priznanice i dr.,

–        pomaže ostalom medicinskom osoblju u tretmanu težih pacijenata, itd.            

Mjesto rada: Olovo

Visina osnovne plate: cca 986,00 KM

   3. Paramedicinsko osoblje………………………………………2 izvršioca

status: 2 izvršioca na određeno vrijeme

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          priprema kade za početak rada,                                    

–          obavlja poslove u hidro-terapiji po nalogu neposrednog rukovodioca,

–          pomaže ostalom medicinskom osoblju u tretmanu težih pacijenata,

–          odgovoran je za čistoću radnog prostora, itd.

Visina osnovne plate: cca 570,00 KM

Mjesto rada: Olovo

   4. Konobar IV st…………………………………………………….. 1 izvršilac

status: 1 izvršilac na određeno vrijeme

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          vrši pripremu radova u šanku i restoranu,                                            

–          uslužuje goste jelom i pićem kako u restoranu, tako i u sobama,                                  

–          dočekuje, uslužuje i ispraća goste,                                            

Visina osnovne plate: cca 892,00 KM

Mjesto rada: Olovo

   5. Konobar III st…………………………………………………….. 3 izvršioca

status: 3 izvršioca na određeno vrijeme

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          vrši pripremu radova u šanku i restoranu,                                            

–          uslužuje goste jelom i pićem kako u restoranu, tako i u sobama,                                  

–          dočekuje, uslužuje i ispraća goste, itd                                       

Visina osnovne plate: cca 703,00 KM

Mjesto rada: Olovo

6. Kuharski pomoćnik……………………………………5 izvršilaca

status: 5 izvršilaca na određeno vrijeme

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          obavlja pripremne radove za početak rada kuhinje,                                          

–          priprema namirnice za izradu jela po nalogu kuhara,                                        

–          čisti kuhinjski inventar i opremu,                                             

–          pomaže kuharima u pripremi jela,                                            

–          stara se o ličnoj higijeni i čistoći kuhinje, itd.   

Visina osnovne plate: cca 570,00 KM

Mjesto rada: Olovo

7. Radnik/ca na održavanju higijene……………………………………2 izvršioca

status: 2 izvršilac na određeno vrijeme

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          svakodnevno održava čistoću u sobama, hodnicima, stubištu, WC-u, salama, terapeutskom odjelu, kancelarijskom prostoru, ordinacijama ljekara i drugim prostorijama ustanove,                                 

–          po potrebi namješta krevete za pacijente i goste,                                              

–          svakodnevno predaje prljav veš za pranje i prima čisti,                                    

–          vodi evidenciju o urađenom poslu,                                          

–          svakodnevno prazni kante za smeće i odnosi ih na određeno mjesto,              

–          vrši čišćenje radnog prostora koji joj je određen za održavanje, itd.

Visina osnovne plate: cca 570,00 KM

Mjesto rada: Olovo

Opšti uslovi za tražena radna mjesta:

 1. da je kandidat državljanin BiH stariji od 15 godina
 2. da ima opću zdravstvenu sposobnost.

 Posebni uslovi za radno mjesto Fizioterapeutski tehničar

-SSS, medicinska škola, smjer fizioterapeutski, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru, položen ispit za vozačku dozvolu B kategorije,  probni rad 1 mjesec

Posebni uslovi za radno mjesto Medicinska sestra/ tehničar

-SSS , medicinska škola, smjer opšti, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru,    probni rad 1 mjesec

Posebni uslovi za radno mjesto Paramedicinsko osoblje

– Osmogodišnja škola, NK, probni rad 1 mjesec

Posebni uslovi za radno mjesto Konobar IV stepen

– SSS, IV stepen, 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, probni rad 1 mjesec

Posebni uslovi za radno mjesto Konobar III stepen

– SSS, III stepen, 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, probni rad 1 mjesec                                                                                 

Posebni uslovi za radno mjesto Kuharski pomoćnik

– Osmogodišnja škola, NK, probni rad 1 mjesec

Posebni uslovi za radno mjesto Čistačica-higijeničarka

– Osmogodišnja škola, NK, probni rad 1 mjesec

Dokazi koji se dostavljaju uz prijavu na javni oglas:

1. Fizioterapeutski tehničar

 • CV
 • Diploma o završenoj srednjoj medicinskoj školi, smjer fizioterapeutski tehničar
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru
 • Dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu

2. Medicinska sestra/tehničar

 • CV
 • Diploma o završenoj srednjoj medicinskoj školi, smjer opšti
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu

3. Paramedicinsko osoblje

 • CV
 • Svjedočanstvo/diploma o završenoj osnovnoj/srednjoj školi
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu

4. Konobar  IV stepen

 • CV
 • Diploma o završenoj srednjoj školi-IV stepen
 • Dokaz o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 6 mjeseci
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu

5. Konobar  III stepen

 • CV
 • Diploma o završenoj srednjoj školi-III stepen
 • Dokaz o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 6 mjeseci
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu

6. Kuharski pomoćnik

 • CV
 • Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu

7. Čistačica-higijeničarka

 • CV
 • Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu

Nabrojani dokumenti predstavljaju dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova predviđenih Pravilnikom o radu za prijem u radni odnos na oglašena radna mjesta u JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO.

Postupak izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uslov propisano osnovno i srednje obrazovanje, zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom intervjuu sa svakim od kandidata.

 Kriteriji na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata su:

R/bKriterijBodovi
1.stipendista ustanove6
2.iskustvo na istim ili sličnim poslovima 
2.10 do 5 godina2
2.26 do 10 godina3
2.311 do 15 godina4
2.416 do 20 godina5
2.521 godina i više6
3.pripadnost braniocima ili članovima njihovih porodica: 
3.1-član porodice šehida i poginulih boraca1
3.2-ratni vojni invalid1
3.3-demobilisan borac1
3.4-član porodice ratnog vojnog invalida1
3.5-član porodice demobilisanog borca1
4.usmeni i pismeni stručni ispit (samo za kandidate za radna mjesta sa višim ili visokim obrazovanjem-VŠS i VSS)od 0 do 9 bodova
5.intervju sa kandidatom za posaood 0 do 9 bodova

Ukoliko kandidati ispunjavanju neki ili sve kriterije na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata, uz gore navedenu obaveznu dokumentaciju dužni su dostaviti dokaz o ispunjavanju konkretnog ili svih kriterija. Dokaz je potvrda, rješenje, uvjerenje ili sličan dokument izdat od strane nadležnog organa (dokaz o radnom iskustvu od prethodnog poslodavca, uvjerenje iz porezne uprave službe za pitanja branilaca i njihovih porodica i sl.).

Iskustvo na istim ili sličnim poslovima kao kriterij se neće bodovati u konkretnom javnom oglasu na onim radnim mjestima gdje nije predviđeno kao poseban uslov.

Sve dokumente dostaviti u ovjerenoj fotokopiji, ne starijoj od 6 mjeseci.

Kandidatima čija prijava na javni oglas ne bude prihvaćena, dostavljena dokumentacija će se vratiti.

Samo izabrani kandidat će biti u obavezi da dostavi ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta za koje se prijavljuje u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o izboru najboljeg kandidata.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se putem pošte u zatvorenoj koverti Komisiji za izbor na sljedeću adresu:

JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO

ul. Branilaca grada bb

71340 O L O V O

-Komisiji za izbor-

( sa naznakom „NE OTVARAJ-Prijava na javni oglas za radno mjesto „___________“

-navedite na koje se prijavljujete-)

Javni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, te će ih Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos odbaciti zaključkom.

Poslodavac ima pravo poništiti javni oglas, usljed opravdanog razloga, ukoliko bi isti mogao prouzrokovati veću štetu poslodavcu od njegovog održavanja na snazi.

Dodatne informacije možete dobiti kod Sekretara Ustanove na broj telefona: 032/829-606, Mevla Mešić, dipl. pravnik.

                                                                                               V.D. direktora:

                                                                     Karić Džemka, dr spec. fiz. med. i rehabilitacije

Dnevni list od 08.03.2022. godine

Više na: www.aquaterm.olovo.ba