BH Telecom d.d. (direkcija Zenica) zapošljava – tehničar za pristupne sisteme (SSS)

BH Telecom d.d. (direkcija Zenica) zapošljava – tehničar za pristupne sisteme (SSS)

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos u Direkciji Zenica Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na neodređeno vrijeme, sa mjestom rada u Zeničko – dobojskom kantonu, na radnom mjestu kako slijedi:

Tehničar za pristupne sisteme, SSS – 1 (jedan) izvršilac, uz probni rad u trajanju do 3 (tri) mjeseca u Odjeljenju za pristupne sisteme – udaljene lokacije, Službe za pristupne sisteme, Sektora za tehničku podršku.

Kratak opis poslova:

Vrši rutinske poslove testiranja funkcionalnosti sistema i otklanjanje manje složenih smetnji u hardware-u i software-u sistema,
Radi u smjenama/turnusima i vodi odgovarajuće dnevnike, knjigu smetnji i drugu sličnu dokumentaciju,
Kontaktira sa korisnicima kod pružanja ptp usluga,
Vrši poslove kabliranja, montiranja i testiranja pristupne opreme.

I  Opšti uslovi:

da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,
da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je da u roku od 5 (pet) dana od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos, dostavi ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta, koje nije starije od 3 (tri) mjeseca). 
II  Posebni uslovi:

SSS (IV stepen stručne spreme), sa završenom Srednjom elektrotehničkom školom ili drugom odgovarajućom srednjom školom tehničkog smjera
radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci.

III  Način prijave:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu.

Uz prijavu se obavezno dostavlja original ili ovjerena kopija sljedećih dokaza;

– Diploma ili svjedočanstvo o završenom školovanju, kao dokaz o posjedovanju tražene stručne spreme,
– Uvjerenje o državljanstvu (koje nije starije od šest mjeseci),
– Uvjerenje nadležne porezne uprave ili uvjerenje nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje sa pregledom historije osiguranja za osiguranika, koje obavezno treba da sadrži dešifraciju stručne spreme, kao i precizan period trajanja osiguranja u traženom stepenu stručne spreme, kao dokaz o posjedovanju radnog u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci.
– Poželjno je da kandidat uz svojeručno potpisanu prijavu, dostavi i svoju biografiju (CV). 

NAPOMENA I

U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

– da je nezaposleno lice,
– da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.
Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

– Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana, od dana izdavanja,
– Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

NAPOMENA II

Svi traženi dokumenti trebaju biti original ili ovjerena kopija
Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci
Uvjerenje nadležne porezne uprave ili uvjerenje nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje obavezno treba da sadrži dešifraciju stručne spreme i precizan period trajanja osiguranja u traženom stepenu stručne spreme i trajanju utvrđenom oglasom.  Ukoliko Uvjerenje o osiguranju Porezne uprave ne sadrži podatak o prestanku osiguranja, kandidat je obavezan uz isto dostaviti i potvrdu Porezne uprave da se još uvijek nalazi u radnom odnosu kod tog poslodavca na zahtijevanom stepenu stručne spreme (potvrda o statusu).
Prijava kandidata koja ne bude sadržavala sve dokaze zahtijevane javnim oglasom odbacit će se kao nepotpuna.
Sa kandidatima čija prijava bude blagovremena, uredna i potpuna održat će se usmeni ispit.
Komisija za izbora kandidata za prijem u radni odnos svojim Planom rada, pored održavanja usmenog ispita može predvidjeti  provođenje i pismenog i/ili praktičnog ispita, a o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

IV   Rok za podnošenje prijava na ovaj javni oglas je do  29.02.2024. godine

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Direkcija Zenica

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto

112.Tehničar za pristupne sisteme– ne otvarati

Masarykova br. 46

72000 Zenica

Dokumentacija priložena uz prijavu će se čuvati 1 (jednu) godinu nakon izvršenog izbora kandidata (u slučaju sudskog spora, dok traje spor), te istu kandidat može, uz prethodno podneseni zahtjev, preuzeti na protokolu Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo nakon okončanja javnog oglasa. Zahtjev za izuzimanje dokumentacije kandidat može podnijeti u roku od 1 (jedne) godine od dana izbora kandidata, putem protokola Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo na naprijed navedenoj adresi, nakon čega će dostavljena dokumentacija biti uništena.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.

Upute za apliciranje na javne oglase u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo možete naći na sljedećem linku: https://www.bhtelecom.ba/karijera/.

Izvor: bhtelecom.ba