Premijer Mirnes Bašić: ZDK je ‘kičma’ razvoja FBiH i strateški planiramo svoj razvoj!

Premijer Mirnes Bašić: ZDK je ‘kičma’ razvoja FBiH i strateški planiramo svoj razvoj!

Prije tačno godinu dana Vlada i Skupština Zeničko-dobojskog kantona usvojili su Strategiju razvoja tog kantona za period 2021. – 2027. godine čime su postali prvi kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je taj dokument usvojio u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH te ciklusom planiranja Evropske unije – izjavio je u razgovoru za Fenu premijer ZDK-a Mirnes Bašić.

Time su, istakao je, pokazali da pridaju posebnu važnost strateškom pristupu razvojnog planiranja, nastojeći da u tom segmentu budu vodeći kanton u FBiH.

-Strategija je dokument koji nam osigurava osnovu za definisanje javnih politika, usmjerava razvoj našeg kantona i jedinica lokalne samouprave, sa posebno obrađenim aspektima djelovanja u kriznim situacijama i planiranja u dinamičnom okruženju. Predviđene su pozitivne strateške promjene koje su rezultat usaglašenog djelovanja brojnih socio-ekonomskih aktera, koje potvrđuju našu viziju razvoja ZDK-a, kao savremene evropske regije. Regije ugodne i sigurne za život, rad te atraktivne za investiranje, koja svoj održivi razvoj temelji na industrijskim i ljudskim resursima, prirodnim i turističkim potencijalima i bogatom kulturno-historijskom naslijeđu te čistom okolišu – podvukao je Bašić.

Nažalost, dodaje, trenutno kao i cijeli svijet, i u ovom kantonu sve strukture rade u okolnostima globalne pandemije virusa korona.

-Uprkos tome, tokom 2021. aktivno smo radili na realizaciji strateških ciljeva iz ove strategije. Podsjećanja radi, u strategiji smo zacrtali da ćemo viziju razvoja našeg kantona realizovati kroz tri strateška cilja, koji osiguravaju sinergijske efekte između ekonomije, društva i okoliša. Želimo osigurati resursno efikasan i održiv ekonomski razvoj uz jačanje konkurentnosti i razvoj preduzetništva, unaprijediti kvalitet života, osigurati jednake prilike za sve građane kroz stvaranje održivog i pravednog društvenog okruženja te poboljšati trenutno stanje okoliša, povećati energijsku efikasnost i unaprijediti javnu infrastrukturu – naglasio je Bašić.

Kroz programe poticaja tokom 2021. nastavili su raditi na unapređenju poslovnog ambijenta i jačanja sektora malih i srednjih preduzeća, kao i obrtničke djelatnosti, koja je nosilac razvoja i ekonomije ZDK-a.

-ZDK je zasigurno kičma razvoja FBiH. Naravno, vodimo računa o pravednoj raspodjeli dobara i ravnomjernom razvoju svih područja našeg kantona. Izdvajamo i značajna sredstva za projekte okoliša kako bismo stvorili uslove za održivi razvoj, odnosno omogućili razvoj industrije u zdravom ekološkom okruženju. Strategijom je predviđeno 12 prioriteta, 44 mjere i 272 strateška projekta, čija realizacija će doprinijeti ostvarenju strateških ciljeva i vizije razvoja – ističe Bašić.

Strategija je donesena nakon širokih javnih konsultacija u kojima su učestvovali brojni socio-ekonomski partneri, a procesom izrade rukovodilo je Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u ZDK. Premijer je predsjedavao spomenutim vijećem, u čijem su sastavu članovi su gradonačelnici i načelnici jedinica lokalne samouprave, rukovodstvo Skupštine ZDK te predsjednici klubova poslanika.

-Strategija je u svim segmentima i u potpunosti usklađena sa strateškim planskim dokumentima viših nivoa vlasti u BiH, dokumentima iz procesa EU integracija, kao i nacrtom dokumenta ‘Okvir za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u BiH’. Strategija je sveobuhvatan dokument, koji zadire u sve sfere života ZDK-a, jer konačan cilj i jeste stvaranje dobrog okruženja za život i privređivanje. U tom smislu, trebamo iskoristiti sve raspoložive resurse, moramo jačati privredu, poljoprivredu, koristiti potencijale u turizmu. U smislu razvoja turizma treba posmatrati i nedavno usvajanje Nacrta zakona o turizmu u Skupštini ZDK – kaže Bašić.

Zakon o turizmu, koji bi uskoro trebao i u formi prijedloga doći pred zastupnike Skupštine ZDK, značajno će, smatra Bašić, doprinijeti unapređenju te bržem razvoju ove oblasti. Zakon će omogućiti i formiranje Turističke zajednice ZDK, ali i lokalnih zajednica.

-Stvorit ćemo preduslove za podizanje ukupne turističke ponude i razvoja turističke djelatnosti, kvalitetniji finansijski nadzor trošenja sredstava, zakonitost rada turističkih subjekata, promociju turističkog proizvoda i povećanje stručnosti zaposlenih u oblasti turizma, a u konačnici, kvalitetniji i turistički proizvod – naveo je Bašić.

Podvlači i potrebu jačanja zdravstvenog sektora, razvijanja ustanova zdravstva, a poseban fokus je na Kantonalnoj bolnici Zenica, koju u bližoj perspektivi vide kao moderan univerzitetsko-klinički centar i s dobrom infrastrukturom, opremom i kadrovima. Vlada je u tom cilju, kaže premijer ZDK-a, osigurala kredit za projekt “Energetske efikasnosti“, a u toku su tenderske procedure za rekonstrukciju i dogradnju objekata KBZ.

Prošlu godinu završili su s budžetskim suficitom pa su, kazao je, relaksirani ušli u 2022. godinu.

-Ovogodišnji je budžet planiran u visini od 438 miliona KM te je za 18 miliona KM veći nego 2021. godine. Uveli smo mjere štednje i domaćinski se odnosimo prema budžetskim sredstvima, tako da sam uvjeren da ćemo uspjeti ostvariti budžetski plan. Tim prije što se uskoro očekuje donošenje izmjena Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH, koje će našem kantonu samo ove godine donijeti 14 miliona KM dodatnih prihoda. Ovo je prvi, ali veoma važan korak ka pravednijoj raspodjeli javnih prihoda koja treba uvažiti doprinos svakog pojedinačnog kantona u prikupljanju javnih prihoda te u konačnici omogućiti ravnomjeran razvoj svih krajeva FBiH – smatra Bašić.

Napominje kako su značajan angažman u izradi Strategije, na čemu su im zahvalni, imali Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP), koji je dao punu podršku institucionalnom jačanju te realizaciji razvojnih projekata u ZDK-u. Konkretno, kod izrade nove strategije, ističe, zahvaljujući finansiranju Vlade Švicarske.

Izvor: direktno.ba